Adres

Yarahmet Mahallesi, Manolya Sk. No:10/A Barla Apt.Tokat Merkez

Telefon

0356 214 07 15 <br> 0530 326 90 09

Mail

tokattisav@gmail.com

“FİLİSTİN MESELESİ VE İTTİHAD-I İSLAM”

4 KASIM 2023 TÜRKİYE UMUMİ MEŞVERETİNİN
“FİLİSTİN MESELESİ VE İTTİHAD-I İSLAM” İLE ALAKALI KARAR METNİ
70 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm ve
işkenceler son günlerde arş-ı alayı titretecek derecelere varmış ve değil yalnız âlem-i İslam’ın belki
âlem-i insaniyetin kalb-i umumisini dağdar eylemiştir. Bu ciğersûz hadiseye müteallik müzakereler
neticesinde aşağıdaki hususları kardeşlerimizin nazar-ı dikkatlerine arz ediyoruz:

✓ Muazzez Üstadımızın “En büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir” (Şualar: 644)
buyurdukları gibi bu musibetin âlem -i insaniyette bir intibah-ı kaviye ve “mâye-i hayatımız ve
âb-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslâmiyenin inkişaf ve ihtizazının hârikulâde taciline” (Tarihçei Hayat: 125) vesile olmasını Rahmet-i İlahiyyeden kaviyyen ümit ediyoruz.

✓ Nur talebeleri olarak her mes’eleye olduğu gibi bu mevzuya da cilve-i Esma-i İlahiye, kader ve
Rahmet-i İlahiye canibinden bakmamız icap etmektedir. Muazzez Üstadımızın ifadeleriyle;
“Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin
derecesinden aşmamak ve Rahmetenli’l-Âlemîn Zâtın (ASM) mertebe-i şefkatinden taşmamak
gerektir. Eğer aşsa ve taşsa, o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki dalâlete ve
ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sakam-ı kalbîdir.” (Kastamonu Lahikası: 75)

✓ Masum ve mazlum Filistin halkının bu zulm-ü beşeride çektikleri zahmet ve meşakkatleri
tefekkür ve tedebbür ederken muazzez Üstadımızın nurlu Külliyattaki şu beşaretli ifadelerini
hatırımızdan çıkarmamalıyız: “Bir zaman, eski Harb-i Umumîde, düşmanların ehl-i İslâma ve
bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum.
Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan, tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden
kalbime geldi ki, o maktul masumlar şehîd olup veli olurlar; fâni hayatları, bâki bir hayata
tebdil ediliyor. Ve zâyi olan malları sadaka hükmünde olup bâki bir malla mübadele olur (…)
kat’î bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden
kurtuldum.” (Kastamonu Lahikası: 76)

✓ Vazife-i asliyemiz olan iman ve Kur’an hizmetindeki gayretlerimizin artırılması, uhuvvet-i
İslamiye rabıtalarının güçlendirilmesi, evvela mabeynimizde sonra cemiyette Hutbe-i Şamiye,
Uhuvvet Risalesi, Hutuvat-ı Sitte, Sünuhat, Münazarat, Asar-ı Bediyye eserlerinden ilgili
bahislerin her vesileyle okunması ve ittihad-ı İslam için en dar daireden en geniş daireye kadar
külli bir cehd ve gayret içerisinde olunması lazım ve zaruridir.

✓ Bu mes’elede ilk günden itibaren samimi gayret ve faaliyetlerine şahitlik ettiğimiz devletimiz
ve aziz milletimiz ile Bediüzzaman Hazretlerinin; “Lüzum olursa (…) Bizler dinde olduğu gibi
kahramanlıkta da ecdadımızın vârisleri olduğumuzu göstereceğiz” (Şualar: 415) ifadesiyle
tezahür eden ulvi hamiyetinin varisi olan Nur talebelerinin İslam’ın ve Müslümanların izzet ve
şehametinin muhafazasına mazide olduğu gibi bugün ve yarın da kahramanane hizmet
edeceklerine yakînimiz tamdır.

✓ Risale-i Nur’dan aldığımız; “Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir.”
(Barla Lahikası: 279) “Duanın tesiri azimdir. Hususan dua külliyet kesb ederek devam etse
netice vermesi galiptir, belki daimidir.” (Mektubat: 329) “Ekseriyetin halis duası, ferec-i
umumiyi cezbeder.” (Lemalar: 120) dersleri mucibince Filistinli kardeşlerimizin felahı ve
ittihad-ı İslam’ın tahakkuku için en ziyade kabule medar olan şerait dahilinde dualar
edilmelidir. Zira bazı musibetler hususi duaların vakitleridir. Efendimiz (ASM) musibet
zamanında duayı ziyadeleştirmiştir. Buna binaen kelimat-ı tayyibe olan başta Kur’an-ı Hakîm
olmak üzere evrad ve okumalarımızı ziyadeleştirmeliyiz.

✓ Filistin’e maddi ve manevi destek hususunda ehli imanla ve müsbet STK’larla beraber hareket
edilmesi, aklıselim ve itidal ile gerçekleştirilen istikametli faaliyetlere iştirak edilmesi hikmetli
ve maslahatlı olacaktır.

✓ Zalim İsrail’in muhasarası altındaki Gazze’deki masum Filistinlilere yapılmak istenen maddi
yardımların -halihazırdaki menfi şartlardan dolayı- devletimizin vazifedar kurumları vasıtasıyla
yapılması daha sıhhatli olacaktır.

✓ Muazzez Üstadımızın “Harb-i İktisadî”nin önemine vurgu yaptığı; “Siz Avusturya’ya güya
boykot yapıyorsunuz hem onun gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz. Ben ise bütün Avrupa’ya
boykot yapıyorum, onun için yalnız memleketimin maddî ve manevî mamulatını giyiyorum”
(Divan-ı Harb-i Örfî: 16) kıymettar tavsiyesi mucibince hem Siyonistleri doğrudan
destekleyen firmaların ürünlerini hem de İsrail menşe’li ürünleri almaktan içtinap etmeliyiz.
“Zalimlere meyl etmeyin sonra ateş size de dokunur” (Hûd Suresi: 113) mealindeki Ayet-i
Kerime’nin tehdidine yanaşmaktan içtinap etmeliyiz. Boykot yapılırken hikmetli hareket
edilmeli, mahiyetini bilinmedik sosyal medya hesaplarından paylaşılan yanlış ve maksatlı
boykot listelerine karşı da ihtiyatlı olunmalı, tetkik edilmeden hiçbir müessese zan altında
bırakılmamalıdır. Ayrıca bu hususta lazım gelen hassasiyet sadece belirli dönemlerde değil
sürekli olarak taşınmalıdır.

✓ “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa’y ü ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı
zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları te’sise sebebiyet veren ve hile ve hud’a ile
cem’-i mal eden o millete” (Sözler: 436) karşı yapılacak en güzel ve te’sirli boykot;“zekâtın
bir düstur-u umumi suretinde icrasıyla vücub‑u zekât ve hurmet-i riba”dır. (Mektubat: 301)

✓ Gazze mes’elesi dünya siyasetine de doğrudan temas ettiği için mahiyetini bilmediğimiz
hususlarda yorum yapmamaya dikkat edilmelidir. Hikmet-i hükümete herkesin vakıf olması
mümkün olmadığı gibi her meselenin de rical-i devlet tarafından kamuoyuyla paylaşılması
hikmet ve maslahata muvafık değildir. Ancak devletimizin Filistin meselesine bigâne kalmadığı
unutulmamalıdır. Cemiyette bu manada fitne çıkarmaya çalışan mecralara karşı da teyakkuzda
olunmalıdır.

✓ Dahili ve harici şer şebekelerinin son yıllarda dehşetli bir plan ile yürüttükleri ve kısmen
muvaffak oldukları Müslüman Arap kardeşlerimiz aleyhindeki propagandaların bir benzeri son
günlerde Filistinli kardeşlerimiz aleyhinde de yürütülmektedir. Bu neviden menfi
propagandalara kesinlikle itibar edilmemelidir.

✓ Serapa umum Külliyat-ı Nur’da kalplere ve ruhlara umut aşılayan aziz Üstadımızın; “İmanın
mahiyetindeki hârikulâde şehâmet, izzet-i İslâmiyetin tabiatındaki âlem-pesend şecaat,
uhuvvet-i İslâmiyenin intibahıyla her vakit mu’cizeleri gösterebilir.” (Sünuhat-Tuluat-İşârat:
56) tespit ve temennisine bütün ruh-u canımızla iştirak ediyoruz.

Cenab-ı Erhamürrahiminden umum Esma-i Hüsnasını ve Mescid-i Aksa’yı şefaatçi yapıp
niyaz ediyoruz ki; en karibüzzamanda Filistin’de ve Âlem-i İslam’da ferec-i umumiyi,
uhuvvet-i İslâmiyenin inkişafını ve ittihad-ı İslam’ın te’sisini lütuf ve ihsan eylesin.

Âmin.