Adres

Yarahmet Mahallesi, Manolya Sk. No:10/A Barla Apt.Tokat Merkez

Telefon

0356 214 07 15 <br> 0530 326 90 09

Mail

tokattisav@gmail.com

(TİSAV) SENEDİ

VAKFI ADI:

MADDE 1: Vakfın adı, Tokat İlim, Sanat ve Araştırma Vakfıdır. Kısaltılmış şekli TİSAV’ dır. Bu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 2: Vakfın merkezi Tokat’ tır. Yazışma adresi: Setenciler Sokak Beşler Apatmam No: 1 TOKAT dır. Merkezin adresi, Mütevelli Heyet kararı ve teftiş makamlarına bilgi vermek suretiyle değiştirilebilir. Mütevelli Heyet kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün izni ile yurtiçinde ve yurtdışmda şube, büro ve temsilcilikler kurabilir.

VAKFIN GAYESİ:

MADDE 3: Tüm tahsil kademelerindeki öğrencilere, özellikle eğitim, öğretim ve araştırma için yeterli imkan bulamayan ilk, orta ve yüksek öğrenim ve lisans üstü çağdaki gençlere yardımcı olmak vatan ve millet bütünlüğünün temini için milli ve manevi değerlere sahip, vatansever insanlar olarak, onların EĞİTİM KÜLTÜR, ARAŞTIRMA ve SAĞLIK meselelerinin halledilme­sinde yardımcı olmak Vakfın genel gayesidir. Bu gayenin tahakkuku için ilgili mevzuat dahilinde:

 1. Her eğitim seviyesindeki öğrenci ve araştırıcılara karşılıksız burslar temin eder, ayni ve nakti yardımlarda bulunur.
 2. Yurtlar, öğrenci barınma evleri, pansiyonlar, sağlık tesisleri, kütüp­haneler ve okuma salonları tesis eder, işletir.
 3. Her dilde yabancı dil, üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar açar, ortak olur, işletir.
 4. Vatan evlatlarının bir bütün olarak, kardeşlik duygularını taşıyabil­mesine yardımcı olacak seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenler ve benzeri ilmi ve akademik faaliyetlerde bulunur.
 1. Okul öncesi çocuklar için kreş ve bakımevleri açar, ortak olur, işletir.
 2. Her seviyedeki devlet okullarına muadil eğitim ve öğretim müesseseleri açar, ortak olur, işletir.     ‘

g.  Her yaş grubundaki öğrencilerin  görgü ve bilgilerini artırmak için yurtiçi ve yurtdışı geziler tertip eder, kamp ve tesisler açar.

h.Müelliflerin, Vakfın gayesine uygun eserlerinin telif haklarını satın alır. Bu eserleri basar, satar ve dağıtır. Yine Vakfın gayesine hizmet et­mek için gazete, mecmua ve kitap basar ve satar ve dağıtır. Radyo ve televiz­yon programlan tertip edm ve ettirir.

i) Vakfın gayesine uygun faaliyet gösteren resmi ve özel müessese ve şahıslarla münasebet kurar, yardım alır ve yardımlarda bulunur. Her türlü hayır kurumlarından bağış ve yardım kabul eder,vardım ve bağışta bulunur

j)    İhtiyaç bulunun yerlerde sağlık tesisleri açar, ortak olur ve işletir.

k)   Gayesine uygun faaliyet gösteren her çeşit resmi ve resmi olmayan müessese ve şahıslarla münasebet kurar ve onlardan faydalanır.

VAKFIN GAYESİNİN TAHAKKUKU İÇİN:

MADDE 4:     İlgili mevzuat dahilinde, gelir getirmek maksadıyle, her türlü menkul ve gayrimenkul alım, satım, ipotek, kiralama ve kiraya verme gibi işleri tanzim eder, mal sahiplerinden istimal ve intifa hakkını alır. Bunların umumunun gelirlerinden şartlı veya şartsız istifade eder. Her sahada ticari işletmeler ve şirketler kurar, işyerleri açar, kurulan şirket ve müesseselere ortak olur.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 5: Vakfın kuruluşundaki mal varlığı:

 1. Kuruluşta kurucular tarafından tahsis edilen 50 000 000 (ellimilyon) TL nakit,
 2. Yadigar ÇELİK’ e ait TOKAT’ Merkez İlçe Karşıyaka Mahallesi Darsokak’ daki 40 pafta, 457 ada, 204 parsele kayıtlı, tapunun 3675 yevmiye 27 çilt, 2602 sahifede yazılı olan kargir apartmanın 1′ nolu bağımsız bölümü olan dairedir.

VAKFIN MAL GELİRLERİ:

MADDE 6:

 1. Vakfa tahsis edilen menkul ve gayrimenkullerin her türlü gelirleri,
 2. Vakfa yapılacak her türlü ayni ve nakti teberrular, bağışlar ve bunların gelirleri,
 3. Vakfın memalikini nemalandırmak maksadıyla alınan her türlü hisse senedi, tahvil, intifa senedi ve benzerlerinin gelirleri,
 4. Vakfın gayesini gerçekleştirmek için kurduğu müesseselerden elde ettiği gelirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ:

MADDE 7: Vakfın bir yıl içinde sağlanan gelirlerinden kanuni ve mecburi olan masraflar çıktıktan sonra geride kalan net gelirleri vakfın gayesinin tahakkukuna sarfedilir.

VAKFIN ORGANLARI:

MADDE 8: Vakfın iki organı vardır. Bunlar:

 1. Mütevelli Heyet,
 2. Yönetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET:

MADDE 9:    Mütevelli Heyet Vakfın genel yönetim organıdır. Mütevelli Heyet 23 (yirmi üç) kişiden ibarettir. İlk Mütevelli Heyet iş bu vakıf senedinde Madde 21 başlığı altında isimleri yazılı olan şahıslardır.

Mütevelli Heyetin yapacağı her toplantıda, o toplantıya mahsus olmak üzere, katılan üyeler arasında, katılanların ekseriyeti usulüne göre, toplantıyı yönetecek bir başkan ile toplantı zabıtlarını tutacak bir sekreter seçerler.

Mütevelli Heyetin Vakfın kuruluşundan sonra yapacağı ilk toplantıda, yönetim kurulu üyelerini seçer.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 10: Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
 2. Vakfın çalışmalarıyla ilgili, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından hazır­lanan her türlü talimatname ve programları tetkik,tastik, tadil ve tecdit etmek,
 3. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Vakıf bütçesini müza­kere etmek ve onaylamak,
 4. Yönetim Kurulu raporlarını ve mütalalarını müzakere ederek neti­ceye bağlamak, bu yolda kararlar almak,
 5. Kati hesapları, bilançoları tetkik ve kabul etmek, ilgililerin ibrasına veya mesuliyetine karar vermek,
 6. Lüzumu halinde hesap tetkik komisyonu kurmak ve denetim elamanlarını görevlendirmek,
 7. Yönetim Kurulu üyelerine yaptıkları işlere karşılık lüzumlu gördüğü ücreti tesbit etmek.
 8. Mütevvelli Heyet gerektiğinde Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin sayılarında, görev ve yetkilerinde her çeşit tebdil, tağyir ve yenileme hakkını kullanmak,
 9. Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve yapılan icraatlardan isabetli bulmadığını durdurmak,
 10. Mütevvelli Heyetin toplantılarına üst üste üç defa veya yılda toplam altı defa toplantıya katılmayan üye ile Tokat il sınırları dışındaki bir göreve devamlı tayin edilen veya Tokat il sınırları dışına taşınan üyeler toplantıda bulunanların ekseriyetinin oyları ile müstafi sayılır. Müstafi sayılan üyeler ile ölüm ve kendi istekleri ile istifa eden üyelerin yerlerine, icra heyetinin teklifi ve Mütevvelli Heyetin toplantı nisabının ekseriyetinin oyları ile yeni üye seçilir.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 11: Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetin kendi üyeleri arasından seçeceği beş asil üç yedek üyeden teşekkül eder.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar seçer. Gerekli görüldüğü hallerde muhasiplik ve veznedarlık birleştirilebilir.

Yönetim Kurulu üç yıl için seçilir. Asil ve yedek üye sayısı üç yıl dolmadan beş kişiden aşağı düŞerse, Mütevelli Heyet olağanüstü toplantı yaparak boşalan üyelerin yerine yeni üyeler seçer. Bu üyeler yerine seçildikleri üyenin süresi tamamlanıncaya kadar vazife yaparlar. Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu toplana nişabı dört, karar nisabı ise üçtür.

Mazeretsiz olarak, üst üste :üç defa veya yılda toplam altı defa toplan­tılara iştirak etmeyen üye müstafi saydır.

Yönetim Kurulu toplantılarında alman kararlar, karar defterine geçirilir ve toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır.

yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

2: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü kararlan almak liyetleri yerine getirmek,

 1. Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, Mütevelli Heyetin tastakinden geçmiş olan bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve ilgililere harcama yetkisi vermek,
 2. Her yıl sonunda, bütçeyi, faaliyet ve hesap raporunu, Mütevelli Heyete arz etmek,
 3. Mutat ve lüzumlu hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmak,
 4. Mecbure olan ve gerekli görülen defterleri tutmak,
 5. Vakfın faaliyetleri ile ilgili programlar ve talimatnameler hazır­layarak, Mütevelli Heyetin tastikine sunmak,
 6. Vakfın gayesini tahakkuk ettirmek için lüzum göreceği genel mü­dürlük, komite, çalışma grubu ve komisyonlar kurmak. Gerekli gördüğü yer­lerde çalıştırılmak üzere, yeteri kadar elemanı tayin ve azledip bunların ücretlerini tesbit etmek,
 7. Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle, Vakıf merkezinin haricin­de şubeler, bürolar, çalışma merkezleri açmak ve bunların yetkilerini belirlemek.
 8. Vakfın gayesi için ilgili mevzuat dahilinde gayri menkul satın almak ve kiralamak, şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak, altıncı maddede geçen bağışlarla ilgili menkul vL– ga.yrimenkulleri iktibas ve mübadele etmek, istikrazda bulunmak, leh ve aleyhinde kabul ve feketmek, vesair hakları tesis etmek, esham satın almak ve icabında rehin etmek ve satmak, ferağ kabul etmek ve ferağ vermek, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, resmi dairelerde ve bankalarda Vakfı temsil etmek ve kendi selahiyetlerinin bir kısmım kullanmak üzere vekil veya mümessil tayin etmek (Gayrimenkullerin temliki, Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır).

VAKFIN TEMSİLİ :

MADDE 13: Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Bulunmadığı d zamanlarda ve bulunmadığı toplantılarda veya başkanın yetki verdiği i konularda Başkan Yardımcısı temsil eder. Mütevelli Heyetin kararı ile ?’ Başkan ve Sekreterin müşterek imzaları ile gerekli görülen konularda belirli dişlerin /Vâkıf adına takibi ve sonuçlandırılması için üçüncü şahıslara Vekaleten! yetki verilebilir. Vakıf, umumi hallerde veya belirlenen husus- tjtüda Yönetim Kurulunun kararıyla kendi üyelerinden bir veya birkaçının hymygtki verilen Vakıf Müdürü veya memurları tarafından temsil edilir.

TOPLANTILAR:

MADDE 14: Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetini iki ayda’bir mutat olarak, ayrıca gerekli gördüğü halde olağan üstü olarak her an toplantıya çağırır.

VAKIF ÜYELİĞİNE GİRİŞ ŞARTLARI:

MADDE 15: Vakfa üye olmak İsteyen kimse, Vakıf Yönetim Kuruluna, Vakıf senedini kabul ettiğini ve üye olmak istediğini belirten bir dilekçe ile başvu­rur. Üyeliğin kabul veya reddi Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Üyelik, Yönetim Kurulunun, müracaatı izleyen ilk mutat toplantısında görüşülür.

VAKIF ÜYELİĞİNDEN AYRILMA ŞARTLARI:

MADDE 16: Vakıf üyeleri şu hallerde üyelikten ayrılırlar:

 1. Ölüm: Ölüm halinde üyelik sıfatı düşer.
 2. İstifa: Her üye istediği an Vakıftan istifa edebilir.
 3. Üyelikten çıkarılma: Vakfın gayelerine aykırı bir tutum içinde bulunan üyeler, taplantıda bulunan Mütevelli Heyetinin ekseriyetinin kara­rıyla üyelikten ihraç olunurlar.

 

Üyelikten ayrılan kişilerin;

 1. Teberru ve aidat olarak vakfa ödediği para iade edilmez.
 2. Emanet olarak vermiş olduğu para ve mallar iki sene içinde, eşit tak­sitlerle iade edilir.
 3. Kar gayesiyle yapılan işlerde üyeye, iştirakine göre hesaplanan kar ve zararı Mütevelli Heyetin tesbit edeceği esaslara göre tahakkuku ile zarar varsa mahsup, kar edilmişse bir yıl içinde aynen tediye edilir.

VAKIFTA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI MADDE 17: Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerinin yapacakları hizmetler prensip olarak fahridir. Bunların görev gereği yapacağı seyahat­lerin masrafları Vakıf tarafından deruhte edilir. Yönetim Kurulu üyelerine , süresini tayin ederek günün rayicine göre uygun bir huzur hakkı tanıyabilir. Ayrıca, Mütevelli Heyet üyelerinden, üyelik vazifesi haricinde Vakıf için fiilen yürütükleri işler karşılığında, ayrıca ücret verilebilir, unun miktarını, her yıl Mütevelli Heyet tayin eder. Ücret alacak olan bu konunun karara bağlanmasında oy kullanamazlar. Vakfın gaye- ulaşabilmesi için yapılan her işte yeteri kadar personel çalıştırabilir. Ihlayın ücretleri, gtınün rayicine göre Yönetim Kurulu tarafından tesbit

Ancak ödenecek ücretlerin toplamı Mütevelli Heyetin tesbit ettiği personel giderlerini aşamaz.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 18: Vakıf Senedinde değişiklik yapılması Mütevelli Heyetin üçte iki kabul oyu ile mümkündür.

VAKFIN İNFİSAHI

MADDE 19: Vakfın, herhangi bir sebeple infisahı halinde bütün mal varlığı, sahip olduğu bütün işletme ve tesislerle imkanlarının nereye intikal edeceğine Mütevelli Heyet karar verir. Hukuken mevcudiyeti kalmadığı ve teşkili imkânsızlaştığı durumda mal varlığının tamamı İstanbul Hizmet Vakfına kalır.

HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE 20: Bu senette bulunmayan hususlarda yürürlükteki kanunlar ile 903 sayılı kanun ve uygulanmasını gösteren tüzük hükümleri tatbik olunur.

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 21: Vakfın kurucuları aşağıda isimleri yazılı 8 (sekiz) kişidir.

 1. Abdülbaki ÇAPANOĞLU
 2. Burhan TORUN
 3. Yadigar ÇELİK
 4. Bekir TUNÇ
 5. Dr. Gül tekin GÖKÇE
 6. Prof. Dr. Mustafa KESKİN
 7. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY

VAKIF MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

MADDE 22: Vakfın kuruluşundaki ilk leri yazılı 23 ( yirmi üç ) kişidir.

 1. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY
 2. Prof. Dr. Mustafa KESKİN
 3. Prof. Dr. Zekeriya ALTUNER
 4. Doç. Dr. Osman ÇAKMAK
 5. Adem EROĞLU
 6. Dr. Gültekin GÖKÇE
 7. Öğ.Görv. Dr. Mustafa TOKER
 8. Öğ.Görv. Dr. Necmettin YILMAZ
 9. Öğ.Görv. Mehmet AKTAŞ
 10. Öğ.Görv. Halit ERTUĞRUL
 11. Öğ.Görv. Cemal GENÇ Y
 12. Öğ.Görv. Erdal AYDOĞDU
 13. Burhan TORUN
 14. Cesim ATEŞ
 15. Yadigar ÇELİK
 16. Sabri ZENGİN
 17. Sadullah ÇAPANOĞLU
 18. Mehmet Ai ÇAPANOĞLU
 19. Ahmet SÜER
 20. Bahattin TÜRKOĞLU
 21. Arif AKTAŞ
 22. Yaşar GÜLMEZ
 23. İlhan AKÇAY