Adres

Yarahmet Mahallesi, Manolya Sk. No:10/A Barla Apt.Tokat Merkez

Telefon

0356 214 07 15 <br> 0530 326 90 09

Mail

tokattisav@gmail.com

Kategori başlığı

TOKAT İLİM SANAT ve ARAŞTIRMA VAKFI

Kategori arşivi Genel

TİSAV (TOKAT İLİM, SANAT VE ARAŞTIRMA VAKFI) HAKKINDA

Tokat İlim, Sanat ve Araştırma Vakfı, Tokat’ta Türkiye Meşveret Cemaatine mensup bir grup Akademisyen, Öğretmen ve Esnaf tarafından, 1996 yılında kurulmuştur. Vakfın kuruluş gayesi Cemaate ait mülklerin tescilini yapmak; mali hizmetlerin kaydını tutmak; cemaati kamuoyunda ve resmi makamlar nezdinde temsil etmek; gerektiğinde benzer sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla da işbirliği yaparak millî ve manevî değerleri kuvvetlendirecek konferanslar ve paneller düzenlemek ve yayınlar yapmak gibi hizmetleri ifa etmektir.

Türkiye Meşveret Cemaati

buy cheap kamagra online

, Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan Risale-i Nur eserleri çerçevesinde iman ve Kur’an hizmeti yapmaktadır. Bediüzzaman, Osmanlı Devleti’nin yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşanan felaketleri bizzat yaşamış, Müslüman toplumların problemlerini gözlemlemiş ve bu sıkıntıların çözülmesini dert edinmiştir. Çeşitli vesilelerle modern dünyanın ilerlemesini sağlayan temel bilimlere ait bilgileri edindiği gibi yaklaşık 1300 yıllık İslam dünyasının bilgi birikimi de tevarüs etmiş; hatta bu konuda temel İslam bilimlerine ait 90 kitabı ezberlemiştir. Gerek doğup büyüdüğü Doğu Anadolu’da ve gerekse İstanbul’da çeşitli vesilelerle giriştiği münazaralarla ilmi yetkinliğini göstermiştir. Bu yetkinlikle doğrudan İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Hadis’e muhatap olarak, uzun asırlardan beri İslam’ın temel hakikatlerini çürütmeye yönelik olarak biriken itirazlara, 1300 yıllık ehl-i sünnet ve’l-cemaat geleneğine uygun ama aynı zamanda modern toplumun idrakine hitap eden orijinal yorumlarla cevaplar vermiştir. Özellikle materyalist felsefenin itirazlarıyla sarsılan Allah’ın varlığı, birliği ve bütün kâinata tasarruf eden kudreti, öldükten sonra yeniden yaratılmanın imkânı ve gerekliği, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu gösteren hakikatler gibi iman esaslarına dair meseleleri akli ve ilmi metotlarla izah ve ispat eden Risaleler kaleme almıştır.

Bediüzzaman’ın eserlerini okuyan, eserlerdeki hakikatleri yaşayan ve bu hakikatlerin başka muhtaçların eline geçmesi için gayret eden kimseler, zamanla Nur Talebeleri olarak adlandırılmıştır. Nur Talebeleri, Risaleleri okumak ve açtıkları okuma salonlarında 7’den 70’e toplumun her tabakasından insanların diz çöktüğü sohbet ortamlarında imana ve Kur’an’a ait meseleleri müzakere etmek ve barınma ihtiyacı olan talebelerin kalabilmesi için evler açmak ve onların bir taraftan modern bilimleri tahsil ederken aynı zamanda Nur Risalelerini de okumalarına ve böylece millete ve vatana faydalı bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etmek suretiyle neşriyat hizmetini sürdürmektedirler.

Bediüzzaman, iman ve Kur’an’a ait hakikatler karşısında kendisinin de bir Talebe olduğunu beyan etmiş ve Nur Risalelerinin neşir hizmeti ile ilgili meselelerin, Nur Talebeleri arasında oluşturulacak Meşveret Heyeti tarafından halledilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Türkiye Meşveret Cemaati Bediüzzaman’ın bu tavsiyesine uyarak vefatından önceki dönemde olduğu gibi 1960’taki vefatından sonra da günümüze kadar bu tavsiyesini titizlikle yerine getirmiş ve hizmetlerin meşveretle yürütülmesi prensibini sürdürmüştür.

Dolayısıyla Cemaatimiz kişilerin önderliği yerine meşveretle oluşan şahs-ı manevinin riyasetini esas almıştır.

Cemaatimiz 1000 yıldır İslam’a hizmet ve İslam toplumlarına önderlik eden milletimizin ve onun siyasi teşkilatı olan devletimizin İslam’a ve Müslümanlara karşıt olamayacağı, çeşitli dönemlerde yaşanan sıkıntıların geçici olduğu bilincinden hareketle, her zaman devletinin varlığı ve bağımsızlığından yana olmuş, yıkıcı tutum ve davranışların karşısında yer almış; kurumlara alternatif yapılar oluşturmak veya kurumları yıkmak ve yıpratmak gibi tavırlar yerine, onların İslam’ın temel prensiplerine uygun hareket etmesini sağlamak gibi ihya edici davranmayı esas almıştır.

Cemaatimiz siyasi kurum ve kuruluşlar ve şahıslarla taraftarlık ve karşıtlık ilişkisi içerisinde olmamayı esas almış; İslam’ın temel meseleleri ve Müslümanların birliği gibi temel ilkeler çerçevesinde bu meselelere taraf olanların yanında yer almak gibi müspet tavır sergilemeyi prensip edinmiştir.

Cemaatimiz müspet iman ve Kur’an hizmetini gölgeleyecek herhangi bir ticari, mali, siyasi faaliyetin içinde yer almamayı şiar edinmiştir. Hizmetler tamamen Risale-i Nur hizmetini bilen veya bu hizmete dost olan gönüllülerin bağışları ile elde edilen gelirlerle sürdürülmekte ve vakfımız tarafından kayıt altına alınmakta; bağış için herhangi bir talepte bulunulmamaktadır.

Cemaatin istikametini temin eden iki temel amil vardır. Birincisi, hizmetlerin yürütülmesinde, Risalelerde hayatın içinden örneklerle açıkça izah edilen hakikatlerin esas alınması; ikincisi, hizmetlerin Risalelerdeki hakikatlere vukufiyeti ve hizmetle alakası dolayısıyla, Cemaatin teveccühüne mazhar olmuş meşveret heyetleri tarafından yürütülmüş olmasıdır.

YÜZ TANE GETİRİR AMA BİN TANE GÖTÜRÜRSÜN…

Dört tip Nur Talebesi vardır :

Birincisi; Risale-i Nurdaki hakikatlerle anlaşır, cemaatle anlaşamaz.

İkincisi; Cemaatle anlaşır, hakikatlerle anlaşamaz.

Üçüncüsü; Hem cemaatle, hem de hakikatlerle anlaşır.

Dördüncüsü; Ne cemaatle, ne de hakikatlerle anlaşır.

Bir Nur Talebesinde mukavemet ve kayyumiyet felsefesi hükmetmelidir. Bunların çeşitli göstergeleri vardır. Mesala, bir Nur Talebesi yalnız kaldığı zaman mukavemetini devam ettirebiliyorsa mukavimdir. Kayyumiyet ise hizmetteki sebat ve devamdır. “Buranın hizmeti benimle kaim ve daim, ben hizmete gitmezsem hizmet çatlar, derse gitmezsem hizmet yıkılır” tarzında bir halet-i ruhiyedir.

Bir Nur Talebesinin iki türlü düşüşü vardır. Biri ani ve def’i. Bu tür düşüşde ayılma çabuk olabilir. İkincisi tedrici düşüş. Bu birinciden daha tehlikeli. Hayattaki tavizler ile insan tedricen yıkılır ama farkında bile olmaz.

Bir Nur Talebesi kardeşini kıskansa, rahmet ve taksimat-ı ilahiyeyi ittiham etmiş olur. Kardeşini kıskanan bir Nur Talebesi yerinde sayar bir adım dahi atamaz. Bir Nur Talebesi kendisini uhuvvet ve tesanüde mecbur bilecek. Meselemiz ferdi ve şahsi bir mesele değil. Mesele Kur’anın hakkaniyeti bütün kalplere çakılsın. Cemaatin en büyük kuvveti tesanüddür. Samimi muhabbet karşılıksız ivazsız bir kardeşlik olsa o cemaat dağlardan daha rasihdir.

Bir Nur Talebesi için en acı olan Risale-i Nura karşı mahcubiyettir. Kitaplar rafta, okumuyor. Bir Nur Talebesi bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl okumazsa ne olur? Bu dehşetli zamanda okumadan kendini muhafaza etmek mümkün değildir…

Nur Talebesi, din-i İslamın meddahıdır. Bütün dünya beni medhü sena etse inandıramazlar ki ben iyiyim. Eğer bir Nur Talebesinde hayat ve yaşamak hissi din hissine galebe çalarsa o zat manen semavi tokada müstehak olmuş olur. Bir Nur Talebesinde dava ruhu istihsana çıkmazsa nakıstır. Bir şeyi ziyade beğenmek, ziyade sevmek, ziyade o şeyde fani olmak. Herşeyi bilmez bir şeyi bilir. İstihsanın esası kesretten kopuş ve hırz-ı can etmektir. Vahdete takarrup için, kesretten kopuş. Seninle olayım, isterse aç kalayım.

Risale-i Nur’a hizmet edenler üç guruptur.

Birincisi; nefis ve enaniyetini yenmeden hizmet edenler, bunlar şahs-ı manevinin kiridir.

İkincisi; iddiasızlardır. Bunlar itaatkar olmakla beraber aksiyondan uzaktırlar.

Üçüncüsü; hakiki Nur Talebeleridirler. Bunlar cemaatin hem önünde, hem ortasında, hem de arkasında olabilirler. Öndekilerin vazifesi şahs-ı maneviye kuvvet vermektir. Bunlar aynı zamanda Risale-i Nur’un kudsiyetini terennüm ederler. Ortadakiler hali muhafaza ederken, arkadakiler de dua ve iltica ile manevi destek verirler.

Meşreb ve mesleği ne olursa olsun dava-yı Kur’aniyeye hizmet edenin ben ebediyyen minnettarıyım. Böyle bir ruh Hz.Mus’ab’ın meşrebi… Meselelere şahsiyet alemi ile değil, hizmet alemiyle bakıyor. Hizmet edeni, hizmet namına kucaklıyor.

Üstadın hizmet rehberinde çizdiği modele, ihlas, sadakat, uhuvvet, tevazu ve mahviyet şartlarına uymayan bir Nur Talebesi medreseye yüz tane adam getirir, ileride belki bin tane götürür. Hizmet düsturları Risale-i Nurun rayıdır. Bunlar olmazsa sen makam-ı rızaya, makam-ı mahbubiyete, makam-ı sıddıkiyete çıkamazsın. Onların esası da sırr-ı ihlas ile sırr-ı uhuvvettir.

Risale-i Nurun çok okunması meslek ve meşrebin şahsiyete yerleşmesini kolaylaştırır. Risale-i Nuru on defadan fazla oku devret, ondan sonra istediğin kitabı oku. Bu hakikatler tam meşrebine yerleşmeden

buy kamagra

, başka kitapların okuması, şahsiyetde bozukluklar meydana getirir.

Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi makam-ı Mehdiyete mazhardır. Makam-ı Mehdiyyet umumun hidayetine, beşerin diriltilmesine çalışıyor. Bu şahs-ı manevînin en zahir ölçüsü ise, ekser ağabeylerin toplandığı heyettir. Bu hizmeti bir dest-i inayet tanzim ediyor. Başta üstadın hayatı buna şahittir. Risale-i Nur’un bayramı geliyor. Cenab-ı Hak tasfiye ediyor. Kabuk kalkıyor, lüb ortaya çıkıyor. Kargaların eliyle ormanlar meydana geliyor. Allah (cc) isterse fâsıkların eliyle de İslamiyeti inkişaf ettirir.

Risale-i Nur’un faidesi iki türlüdür: Biri istifade, diğeri istifaza… İstifade idrake, istifaza ise kalbe bakar. Kalp ne derece sade ve berrak olursa, o derece feyze mazhariyet artar. İnsan ne nisbette masumlaşırsa o derece feyz-i ilahiye mazhar olur. En büyük feyze peygamberler mazhar olmuşlardır. İstifaze, istifadeden daha önemlidir. Çünkü malumat bir adamı yalnız başına davada tutamaz. Hizmet ettiren istifazadır, füyüzat ve kudsiyettir. Füyüzat ve kudsiyete ulaşmak ise göze hakim olmaktan geçer. İnsan manen öyle bir hazinedir ki, nihayetsiz istidatlar taşır. Birisi iştiha ile bir harama baksa, belki bin istidadını birden köreltir.

Fitne insana dört kapıdan girer: Göz, kulak, burun, ağız. Ağızdan illa helal lokma girmesi lazım.Bu asırda en büyük fitne gözden içeri giriyor. Çeşm-i basiret göze hakimiyetten sonra açılır. Gözüne hakim olmayan şifa-i sadr bulamaz. Bir insana füyüzat gelmezse o insanın malumatı kabuk olur, dilde kalır. Risale-i Nur bu demek değildir. Risale-i Nur hayattır, tatbikattır. Risale-i Nur hizmeti görünmek değil, olmaktır. Görünmek ile olmak arasında çok büyük bir uçurum vardır.

Bir Nur Talebesinin bu hakikatlerden tam istifade etmesi için gözüne hakim olması lazımdır. Can çekişen bir adama en güzel huriler musallat olsa, onlara şehvet damarı uyanır mı? Elbette hayır. Bu manada bir Nur Talebesi can çekişiyor. Çünkü hidayet-i amme yükünü omuzlamış. Bu halde iken taife-i nisaya nasıl nazar eder. Bir Nur Talebesinde gabavet olsa dahi, tam müttaki olduktan sonra Risale-i Nur’dan fevkalede istifade edebilir. Risale-i Nur’daki bazı esrarların açılmasında aslan payı, ittika’nındır. Bir Nur Talebesinde ittika kırılırsa, Risale-i Nur’la alakadarlığı fikir ve dil seviyesinde kalır. Kudsiyet, nuraniyet ve tesirat hasıl olmaz. Malumat kabilinden bilgi olur.

Risale-i Nur hizmetinde veraset, hususiyet, kabuliyet, makbuliyet ve mazhariyet vardır : Veraset: Zengin bir baba öldüğü zaman malı bir çocuğuna kalmaz. Miras bütün çocuklarına aittir. Demek bütün çocukları manen o malı korumakta mes’uldür. Bu açıdan Nur Talebelerinin hepsi mes’uldür. Her Nur Talebesi vâristir. Risale-i Nur’u anlayan bir Nur Talebesi zerrat-ı mevcudat kadar mes’uldür. Çünkü Nur hizmeti hidayet-i ammeye mazhardır.

Mes’ulsün, mes’ul! İndallah ve inderresul!